۳,۹۶۰,۰۰۰تومان

بخور مجرب و تجربه شده برای احضار روحانیون و بزرگان اجنه برای احضار اجنه استفاده و سوزانده میشود و حتما باید دور از شهر این عمل انجام شود