۶۸,۷۰۰تومان

یکی از بخورات واجب در علوم غریبه و تعویذات و برخی از نسخه های احضارات و تسخیرات یک بخور عالی و مورد نیاز در علوم غریبه میباشد