۴۶,۰۰۰تومان

مرکب دعا نویسی یکی از الزامات نوشتن دعا و تعویذات و طلسمات است و نوع آن بسیار در عملکرد و موفقیت دعا تاثیر گذار است