۶۸,۰۰۰تومان

در این فروشگاه صندل به دو صورت خرد شده و تکه چون ارائه میگردد – از آن روی که این گیاه ارزشمند بالخاصیه مقوی قلب ، قوا و مفرح ارواح می باشد از این گیاه بالاخص نوع سفید آن در تراکیب خوراکی استفاده می شود از نوع قرمز آن بیشتر به عنوان بخورات در تعویذات و احضارات استفاده میشود .