۶۶,۷۰۰تومان

از آن روی که این گیاه ارزشمند بالخاصیه مقوی قلب ، قوا و مفرح ارواح می باشد از این گیاه بالاخص نوع سفید آن در تراکیب خوراکی استفاده می شود از این بخورات در تعویذات و احضارات استفاده میشود .