۱۷۶,۰۰۰تومان

یک کتاب عالی خود آموز در علوم غریبه همچون مرجان جادو است این کتاب آموزش شامل باطل سحر ادعیه مجربه رزق گشایش کار و باز کردن چشم سوم است