۶۸,۵۰۰تومان

یک کتاب بسیار عالی با طلسمات بسیار قوی و مجربت از منسوبات حضرت سلیمان است در درمان امراض زبان بندی طلسمات محبت احضار و جدایی باب تسخیر جن و …