۸۸,۵۰۰تومان

کتابی به نام هفتاد و دو دیو آصف بن برخیا مکالمات نوشته شده و برخی اسرار و طلسمات یاداشت شده از صحبت های میان حضرت سلیمان نبی و ۷۲ شیطان به بند کشیده شده